L.Kleiza: „Viską nulemia darbas“

2008-06-06 15:06

Vien ta­len­to neuž­ten­ka, rei­kia įdė­ti ir daug juo­do dar­bo. To­kį svar­biau­sią pa­ta­ri­mą jau­niems krep­ši­nin­kams da­vė Lie­tu­vos rink­ti­nės puo­lė­jas Li­nas Klei­za.

NBA Den­ve­rio „Nug­gets" puo­lė­jas pa­svei­ki­no idė­ją su­reng­ti var­žy­bas „Spri­te krep­ši­nio ta­len­tų ko­va", ku­rio­se lie­pą paaiš­kės ge­riau­si žai­dė­jai tarp 13-17 me­tų mer­gi­nų ir vai­ki­nų.

„Jei no­ri sa­vo gy­ve­ni­mą sie­ti su krep­ši­niu, nuo ma­žų die­nų rei­kia pa­si­ryž­ti sun­kiai dirb­ti. Yra bu­vę ne­ma­žai at­ve­jų, kai ta­len­tin­gi žai­dė­jai tie­siog pra­ding­da­vo, nes krep­ši­niui nea­ti­duo­da­vo vi­sos šir­dies. Ta­len­tas, be abe­jo, svar­bu, ta­čiau ne ma­žiau nu­le­mia psi­cho­lo­gi­nės sa­vy­bės ir sėk­mė. Kuo dau­giau pa­stan­gų įdė­si, tuo dau­giau šan­sų tap­ti ge­ru krep­ši­nin­ku", – pa­ta­ri­mus jau­nie­siems ko­le­goms da­li­jo L.Klei­za.

„Spri­te krep­ši­nio ta­len­tų ko­vos" da­ly­viai lie­pos mė­ne­sį Pa­lan­go­je, Šiau­liuo­se, Kau­ne ir Vil­niu­je ko­vos var­žy­bo­se „Vie­nas prieš vie­ną". L.Klei­za įsi­ti­ki­nęs, kad tai yra be­ne svar­biau­sias krep­ši­nio ele­men­tas.

„Vie­nas prieš vie­ną žais­da­vau nuo ma­žų die­nų kie­me. Ir da­bar per rink­ti­nės sto­vyk­las taip žai­džia­me. Es­mė ta, kad, li­kęs su var­žo­vu akis į akį, ga­li pa­si­ti­kė­ti tik sa­vi­mi. Nie­kas tau ne­pa­dės ap­si­gin­ti ar už­pul­ti. Jei no­ri lai­mė­ti, tu­ri žais­ti ag­re­sy­viai, daž­niau verž­tis po krep­šiu, ieš­ko­ti pa­to­gių pa­dė­čių mesti, – aiš­ki­no 23 me­tų 203 cm ūgio ga­lin­gas puo­lė­jas. – Žais­da­mas vie­nas prieš vie­ną to­bu­li­ni as­me­ni­nę gy­ny­bą, puo­li­mo ju­de­sių ar­se­na­lą. Prak­tiš­kai tai yra krep­ši­nio pa­grin­das."

Re­gist­ra­ci­ja į „Krep­ši­nio ta­len­tų ko­vą" tę­sia­si tink­la­la­py­je spri­te.lt. Re­gist­ra­ci­ja į pir­mą­jį tur­ny­ro eta­pą Pa­lan­go­je baig­sis bir­že­lio 18 die­ną. Ne­sus­pė­ju­sie­ji dar ga­lės pa­tek­ti į var­žy­bas ki­tuo­se mies­tuo­se.

Vi­sų tur­ny­ro da­ly­vių lau­kia pri­zai, o nu­ga­lė­to­jas gaus „Krep­ši­nio ta­len­to" sti­pen­di­ją (14 tūkst. li­tų) ir kvie­ti­mą į 2009 me­tų Lie­tu­vos jau­ni­mo rink­ti­nės sto­vyk­lą.